Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie

Cele i zadania

Do zadań Poradni należy:

 • diagnozowanie - określanie możliwości intelektualnych, predyspozycji osobowościowych oraz zasobu posiadanych wiadomości i umiejętności szkolnych;
 • orzecznictwo - odnośnie nauczania indywidualnego i kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, słabo widzących i niedosłyszących, niepełnosprawnych ruchowo, zagrożonych niedostosowaniem, uzależnieniami, autyzmem oraz upośledzonych umysłowo;
 • poradnictwo - uwzględniające różne formy działalności dydaktyczno - wychowawczej;
 • opiniowanie w sprawach wczesnego wspomagania rozwoju, przyspieszenia i odroczenia obowiązku szkolnego, dostosowania wymagań edukacyjnych, itp.;
 • prowadzenie terapii logopedycznej, pedagogicznej i psychologicznej;
 • doradztwo zawodowe;

 

Dodatkowo placówka prowadzi:

dla dzieci w młodszym wieku szkolnym

 • terapię logopedyczną,
 • terapię psychologiczną,
 • terapię pedagogiczną (w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych)

dla dzieci w starszym wieku szkolnym i młodzieży

 • pomoc psychologiczną w rozwiązywaniu różnorodnych problemów,
 • pomoc w wyborze przyszłej drogi życiowej,
 • zajęcia stymulujące i ułatwiające pokonywanie trudności ortograficznych